תקנון

 1. הקדמה
  • השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") של עו"ד אלה שוורצמן (להלן: " עו"ד אלה שוורצמן"), כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או עושה שימוש מכל סוג שהוא באתר.
  • תקנון זה (להלן: "התקנון") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
  • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את רכישת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המשתמש.
  • ככל ואינך מסכים להוראות תקנון זה כפי שיובאו להלן, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה. למען הסר ספק, עצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או כניסה ו/או ביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את הוראות התקנון שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתקנון זה.
  • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, במשמע אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, משמעו אף בלשון רבים, זולת אם יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או תוכנו, או שהקשר הדברים מחייב פירוש אחר.
  • כל שינוי שיבוצע בתקנון יפורסם בעמוד זה.
  • בכל שאלה, בעיה או אם ברצונך לדווח על פגיעה בפרטיות אנא צור קשר באמצעות דוא"ל לכתוב הבאה:  schwartzman@gmail.com, או בטלפון: 052-8361800
 2. פעילות האתר
  • האתר מציע מערכת אינטרנטית שמטרתה להציע נתונים ותכנים ללימוד והעשרה אודות התנהגויות סיכוניות בבטיחות בדרכים, אלכוהול, סמים ואלימות, לרבות באמצעות סרטונים, טקסטים, לינקים, הסברים, דיאגרמות, מבחני ידע ועוד, ללא עלות או בתשלום בהתאם לשיקול דעת עו"ד אלה שוורצמן ולתעריפים שייקבעו על ידי עו"ד אלה שוורצמן (להלן: "המידע" ו/או "התוכן").
  • יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.
  • עו"ד אלה שוורצמן תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו ישיר ו/או עקיף לרבות כתוצאה משגיאות, אי דיוקים וכיוצא בזה.
  • עו"ד אלה שוורצמן אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. עו"ד אלה שוורצמן תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי אפשר שחלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.
  • בכדי לצפות בתכני האתר באיכות המקסימאלית, באחריות הלקוח כי ישנו חיבור רציף ומהיר של מכשירי הצפייה הנדרשים, כפי שיתעדכנו מעת לעת להחברות לרשת האינטרנט.
 3. הרשמה באמצעות האתר
  • מילוי הפרטים הנדרשים באתר והרשמה מקוונת הינם תנאים מוקדמים לקבלת שירותים במסגרת האתר לרכישת המוצרים המוצעים בו.
  • כל משתמש, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ובעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק  ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: "המזמין").
  • לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. האחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. עו"ד אלה שוורצמן לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו על ידי משתמש.
  • מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. עו"ד אלה שוורצמן שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  • עו"ד אלה שוורצמן שומרת על זכותה לפנות למזמין לאחר הרשמתו לאתר, על מנת שיזין באתר פרטים נוספים ו/ או יעדכן את הפרטים שהזין בעבר ו/או יאשר את הפרטים שהזין בעבר.
  • הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג שיצוין באתר, כפי שיתעדכן מעת לעת, ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
 4. ביצוע רכישה באתר
  • רכישת המוצרים המוצעים באתר תתבצע באמצעות עמוד הרכישה הייעודי שבאתר, לאחר בחירת המוצרים לרכישה.
  • במסגרת ההזמנה המזמין יזין בעמוד הייעודי באתר האינטרנט כל פרט הנדרש לביצוע הרכישה כפי שייקבע על ידי עו"ד אלה שוורצמן לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת פרטית, כתובת דוא"ל, טלפון, גיל ופרטי כרטיס האשראי הנדרשים לצורך הרכישה.
  • על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במסגרת הרכישה, על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים והאחריות על נכונות הפרטים מוטלת על המזמין בלבד. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
  • פרטי המזמין הרשומים באתר יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון שמילא המזמין בעת רכישת מוצר.
  • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להן: "ההזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן
  • הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 5. ביטול עסקה
  • בהתאם לתקנה 6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן") על ביצוע רכישה כאמור לעיל לא יחול האמור בתקנות הגנת הצרכן וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 לעניין ביטול עסקה ולא תהיה לרוכש אשר ביצע רכישה כאמור לעיל האפשרות לבטל את העסקה.
  • למען הסר ספק, בגלל אופי המוצרים הניתנים לרכישה באתר, רכישה כאמור לעיל לא תהיה ניתנת לביטול על ידי המזמין ככל שקובץ המוצר הנרכש נפתח על ידי המזמין פעם אחת. ככל שהמזמין התקשר עם עו"ד אלה שוורצמן בהסכם פרטני ייחודי, לעניין ביטול הרכישה יחולו על הצדדים הסכמות הצדדים הפרטניות חרף האמור בסעיף זה.
 6. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
  • התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת פיי פאל- (PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  • אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
  • עו"ד אלה שוורצמן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך ו עו"ד אלה שוורצמן ו/א מי מטעמה ייצרו קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  • במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע ל עו"ד אלה שוורצמן על מנת שייערך בירור לעניין החיוב לשם ביצוע זיכוי בהתאם.
 7. אחריות
  • השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("AS IS") עו"ד אלה שוורצמן לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא עו"ד אלה שוורצמן באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תישא עו"ד אלה שוורצמן באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
  • המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
   עו"ד אלה שוורצמן לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי ם חיצוניים לעניין סעיף זה, עו"ד אלה שוורצמן משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
  • עו"ד אלה שוורצמן רשאית לערוך שינויים או עדכונים בתכנים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יתכן שהתכנים לא יהיו עדכניים ועו"ד אלה שוורצמן אינה מתחייבת לעדכנם בכלל או בתדירות כלשהי ואין להסתמך עליהם ככאלה.
  • עו"ד אלה שוורצמן , עובדיה, הספקים, הסוכנים, הנציגים, צדדים שלישיים אחרים ו/או יורשיהם של המנויים לעיל ו/או מי שיבוא במקומם (בסעיף זה: " עו"ד אלה שוורצמן ומי מטעמה"): (א) פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבויות ואינם אחראים על כי כל חלק מהתכנים באתר, לרבות אך לא רק תכנים של צד שלישי, תוכנה, מוצרים, או כל חלק אחר המשמשים בקשר עם האתר או הכלול בו, יהיו שלמים, מדויקים, מעודכנים, במועד, מאובטחים, ללא הפרעה או שגיאות או שפגמים בהם יתוקנו או בגין כל החלטה שתקבל בהסתמך על כל הכלול או הנגיש באמצעות האתר. המשתמש או המזמין יישא באחריות בלעדית לכל נזק ותביעות בקשר לאמור וזכותו להפסיק מידית את השימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים ובמוצרים המספקים באמצעות האתר; (ב) למרות כל האמור בכל מקום אחר שהוא, לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהו בקשר עם האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המסופקים בקשר עם האתר, בגין נזקים מיוחדים, נלווים, עקיפים, תוצאתיים ו/או כלכליים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן הכנסות, מסמכים, קבצים, רווח, מוניטין, נתונים ו/או זמן מחשב, שחזור תוכנות ו/או רכישת מוצרים או שירותים חלופיים, עלויות זמן השבתה ו/או תביעות צד ג' וכד', אף אם הובאה לידיעתם אפשרות קיום נזקים כאלה. על אף האמור בכל מקום אחר, הפסקת שימוש באתר או בתכנים היא הסעד היחיד המוקנה לך. 
 8. אבטחת מידע
  • עו"ד אלה שוורצמן תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים וסודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש לרבות נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות עו"ד אלה שוורצמן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי עו"ד אלה שוורצמן ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עו"ד אלה שוורצמן כל מין וסוג שהוא.
 9. פרטיות
  • פרטים האישיים שיימסרו על המשתמשים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת עו"ד אלה שוורצמן.
  • מידע אישי שנמסר ל עו"ד אלה שוורצמן באמצעות אתר זה, יישמר בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. מידע המתקבל באמצעות האתר לשם קבלת שירותים באמצעות האתר, יועבר לספקי השירות, שגם עליהם חלה החובה לשמור על סודיות המידע בהתאם לדין.
  • עו"ד אלה שוורצמן לא תמסור את פרטי המשתמשים המצויים ברשותה, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן עו"ד אלה שוורצמן את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – עו"ד אלה שוורצמן תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל עו"ד אלה שוורצמן חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
  • עו"ד אלה שוורצמן ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ובעצם השימוש באתר המשתמשים מאשרים כי ידוע להם כי אלה שוורצמן ו/או האתר יוכלו לפנות אליהם בהצעות שיווקיות, המשתמשים מצהירים כי הינם מביעים הסכמתם לכך שעו"ד אלה שוורצמן ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אליהם מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצהרה מקוצרת תופיע באתר באזור השארת הפרטים.
 10. שימוש בעוגיות (Cookies) באתר
  • באתר נעשה שימוש בעוגיות לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים הניתנים באתר, לשם קבלת החלטות בנוגע לפעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים והשירותים באתר להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
  • חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
  • העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים/באפליקציה וכל פעולה אחרת בהם.
  • בין היתר, אתר זה עשוי גם לעשות שימוש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם. כאשר אתם מבקרים באתר הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם. גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "Cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"Cookies" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.
  • למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובתhttps://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – ./https://www.facebook.com/policies/cookies
  • ניתן לבטל את השימוש בקבצי "Cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין. למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל- Google Analytics ניתן ליצור עמנו קשר בדוא"ל שכתובתו schwartzman@gmail.com.
 11. יצירת קשר בנושא פרטיות
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי האתר ואף לבקש מהבנק לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו בכתובת  schwartzman@gmail.com.
 12. קישורים
  • באתר זה עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
  • הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
  • לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים ל –  עו"ד אלה שוורצמן (להלן: "אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין עו"ד אלה שוורצמן לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לעו"ד אלה שוורצמן כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
  • למען הסר כל ספק, אין עו"ד אלה שוורצמן אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
  • בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר.
   כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר (.
 13. קניין רוחני
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר (לרבות אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו) הינן של עו"ד אלה שוורצמן או של כל צד ג' אשר נתן לעו"ד אלה שוורצמן הרשאה לעשות בהם שימוש בין אם זכות רשומה או שבדין (להלן: "הזכויות המוגנות").
  • אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הזכויות המוגנות, כולן או חלקן, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת – בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ – עו"ד אלה שוורצמן, ובכפוף לתנאי ההסכמה ככל שתינתן.
  • סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם הם רשומים ובין אם לאו) וכן שם המתחם (name domain) של האתר הינם קניינה הפרטי של עו"ד אלה שוורצמן או של צד שלישי אשר התיר לה לעשות בהם שימוש בהם ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של עו"ד אלה שוורצמן מראש ובכתב.
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
  • כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
  • בחלק מהתכנים באתר זה נעשה שימוש במספר יצירות ללא היתר מיוצר היצירה לאחר שניסיונות איתור מקור היצירה לשם קבלת אישור לשימוש ביצירות אלו לא צלחו. לפיכך, השימוש ביצירות שלא אותר מקורן נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. כל מי שלטעמו נפגעו זכויות היוצרים שלו משימוש ביצירה מסוימת יש באפשרותו לפנות לעו"ד אלה שוורצמן בכתובת המייל schwartzman@gmail.com
 14. שינויים בתקנון
  • עו"ד אלה שוורצמן שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את התקנון המופיע באתר ו/או כל מדיניות והנחיות של האתר, בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי של עו"ד אלה שוורצמן.
  • כל שינוי או תיקון כאמור ייכנס לתוקף מיד בפרסום השינוי/התיקון באתר ויחול על כל האתר ועל כל פעולות או מחדלים שהתרחשו בעת שימוש באתר אחרי כניסתו של השינוי/תיקון לתוקף מבלי צורך למסור הודעה אישית למי מהגולשים ו/או המשתמשים באתר. המשך שימוש באתרים אחרי פרסום שינויים או תיקונים מאשר את הסכמת המשתמש לשינויים או תיקונים אלו. על הגולש ו/או המשתמש באתר להתעדכן מפעם לפעם בתקנון על מנת להבין ולדעת את תנאי השימוש החלים עליו באותו מועד.
 15. שינויים באתר
  • עו"ד אלה שוורצמן תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עו"ד אלה שוורצמן בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעו"ד אלה שוורצמן תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. עו"ד אלה שוורצמן רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
  • עו"ד אלה שוורצמן שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.
 16. דין וסמכות שיפוט
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.